Algemene Voorwaarden [versie 6 juni 2020]


1. Definities

1.1 AV: deze Algemene Voorwaarden.
1.2 Aw: Auteurswet.
1.3 Schrijver: Hannah Aukes, de gebruiker van deze AV, zoals ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 34365882, tevens handelend onder de naam ‘Schrijfbij’.
1.4 Opdrachtgever: de (rechts)persoon die een overeenkomst aangaat met Schrijver.
1.5 Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Schrijver en Opdrachtgever.
1.6 Werkzaamheden: de door Schrijver in het kader van een Overeenkomst te verrichten werkzaamheden.
1.7 Werk: elk door Schrijver gecreëerd werk dat voortkomt uit Werkzaamheden.
1.8 Gebruik: iedere verveelvoudiging en/of openbaarmaking van een Werk in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 Aw.

2. Toepassing

2.1 Deze AV zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Schrijver en Opdrachtgever, waaronder offertes, opdrachtbevestigingen en andere overeenkomsten, ook na beëindiging van een Overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk hebben afgesproken van deze AV af te wijken.
2.2 Indien enig onderdeel van deze AV geheel of gedeeltelijk in strijd met dwingend recht, onredelijk bezwarend, nietig dan wel anderszins niet verbindend is, dan blijven deze AV voor het overige onverminderd van kracht.

3. Offertes en Overeenkomsten

3.1 Een offerte van Schrijver is vrijblijvend en blijft geldig gedurende 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Schrijver heeft het recht om tot twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van haar aanbod dit aanbod te herroepen.
3.2 Opdrachtgever staat in voor de juist- en volledigheid van de door of namens hem aan Schrijver opgegeven eisen, specificaties en andere gegevens waarop Schrijver haar offerte baseert.
3.3 Een offerte verplicht niet tot levering van een deel van de daarin vermelde prestatie tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.4 Een Overeenkomst komt pas tot stand nadat Opdrachtgever de offerte uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard, zonder wijziging of toevoeging.

4. Wijziging en annulering

4.1 Als gevolg van gewijzigde omstandigheden bij Opdrachtgever kan een Overeenkomst door Opdrachtgever schriftelijk worden uitgesteld of geannuleerd, voor zover dit redelijkerwijs noodzakelijk kan worden geacht. In dat geval is Schrijver niet verplicht Werkzaamheden die nog niet gereed zijn (al) te leveren. Wel heeft zij recht op betaling voor de reeds verrichte Werkzaamheden ofwel naar uren ofwel naar rato indien geen uurprijs is afgesproken, en op vergoeding van eventuele schade voor het (nog) niet uitgevoerde deel van de Overeenkomst.
4.2 Wijziging en/of aanvulling van een Overeenkomst door Opdrachtgever is alleen geldig indien de wijziging schriftelijk door Schrijver is bevestigd.
4.3 Indien tijdens de uitvoering van een Overeenkomst blijkt dat, naar het uitsluitend oordeel van Schrijver, het voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is om de te verrichten Werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, dan zullen partijen in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
4.4 Bij wijziging en/of aanvulling van de Overeenkomst conform het tweede of derde lid heeft Schrijver recht op een overeenkomstige aanvullende vergoeding indien het om meerwerk gaat.
4.5 Indien Opdrachtgever de Overeenkomst binnen 24 uur na totstandkoming annuleert en Schrijver nog geen aanvang heeft gemaakt met de Werkzaamheden en ook geen onkosten heeft gemaakt, dan kan de Opdrachtgever kosteloos annuleren.
4.6 Een Overeenkomst waarvoor Schrijver onverwijld werkzaamheden moet verrichten kan niet door Opdrachtgever worden geannuleerd.

5. Duur Overeenkomst en aflevertermijnen

5.1 De Overeenkomst eindigt van rechtswege nadat het Werk is afgeleverd.
5.2 Indien partijen voor de levering van het Werk een termijn overeenkomen dan is dit nimmer een fatale termijn.

6. Eenmalige correctie Werk

6.1 Na aflevering van het Werk komt aan Opdrachtgever eenmalig het recht toe op een eenvoudige correctie van het Werk zonder dat Opdrachtgever een aanvullende vergoeding verschuldigd is, indien er van tevoren een prijsafspraak is gemaakt in plaats van een uurtarief is overeengekomen.
6.2 Opdrachtgever dient onverwijld gebruik te maken van het recht op correctie op straffe van verval.
6.3 Indien de gewenste correctie niet als een eenvoudige correctie is aan te merken, stelt Schrijver Opdrachtgever hiervan op de hoogte onder vermelding van de aanvullende vergoeding die Opdrachtgever verschuldigd is voor het corrigeren van het Werk.

7. Zorgplicht

7.1 Schrijver spant zich zoveel mogelijk in tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen en in overeenstemming met de afgesproken Werkzaamheden.
7.2 Bij de uitvoering van de Overeenkomst heeft Schrijver het recht om alles dat bij de totstandkoming van de Overeenkomst niet uitdrukkelijk is gespecificeerd naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

8. Inschakelen van derden

8.1 In overleg met Opdrachtgever kan Schrijver één of meer derden inschakelen bij de uitvoering van de Overeenkomst. Te denken valt bijvoorbeeld aan het inhuren van een vertaler, vormgever, drukker of fotograaf. Schrijver treedt daarbij uitsluitend op als intermediair (bemiddelaar). Deze derden factureren hun producten of diensten rechtstreeks aan Opdrachtgever. De leveringsvoorwaarden van deze derden zijn op de door hen geleverde werken of diensten van toepassing.
8.2 Schrijver brengt de met het inschakelen en instrueren van derden en met het begeleiden van door hen verrichte werkzaamheden gemoeide tijd aan Opdrachtgever in rekening, zoals in de offerte gespecificeerd dan wel aanvullend afgesproken.
8.3 Wanneer Opdrachtgever het werk van derden om enige reden afkeurt is dat niet van invloed op de nakoming van een Overeenkomst door Schrijver. Schrijver is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van het opgeleverde werk noch het handelen van ingeschakelde derden. De verplichtingen van Opdrachtgever jegens Schrijver blijven onverminderd van kracht.

9. Auteursrecht en gebruiksrecht

9.1 Het auteursrecht en alle andere (intellectuele) eigendomsrechten op het Werk berusten uitsluitend bij Schrijver.
9.2 Behoudens andersluidende schriftelijke afspraken en onder voorwaarde van tijdige en volledige betaling van de afgesproken vergoeding verwerft Opdrachtgever het eenmalige, niet-exclusieve exploitatierecht op het Werk dat beperkt is tot het medium gespecificeerd in de offerte waarvoor het Werk is gemaakt. Het genoemde exploitatierecht is beperkt tot het Nederlandse grondgebied, tenzij schriftelijk anders afgesproken.
9.3 Het is Opdrachtgever niet toegestaan het in lid 2 omschreven exploitatierecht over te dragen aan derden en/of in (sub)licentie te geven.
9.4 Hergebruik, zowel collectief als specifiek, is Opdrachtgever niet toegestaan, tenzij anders is overeengekomen of hier nieuwe (prijs)afspraken over worden gemaakt met Schrijver.
9.5 Elk gebruik van het Werk dat niet onder het in lid 2 van dit artikel omschreven exploitatierecht valt, is een inbreuk op het auteursrecht van Schrijver ter zake waarvan Opdrachtgever schadeplichtig is.
9.6 De hoogte van de in verband met het vorige lid verschuldigde schadevergoeding wordt – naar keuze van Schrijver – gesteld op het door Schrijver geleden inkomensverlies dan wel de door Opdrachtgever met de inbreuk gemaakte winst, met dien verstande dat de schadevergoeding minimaal 300% van de overeengekomen dan wel de gebruikelijke vergoeding (het hoogste bedrag van de twee) bedraagt en onverminderd het recht van Schrijver om in rechte vergoeding van de werkelijk geleden schade te vorderen.
9.7 Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Schrijver is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal en/of andere materialen van de website www.hannahaukes.com her te gebruiken. Het intellectueel eigendom hierop berust bij Schrijver.
9.8 Opdrachtgever is verplicht bij openbaarmaking en/of verveelvoudiging van het Werk de naam van Schrijver altijd duidelijk te vermelden, tenzij daartegen bij één van beide partijen overwegende bezwaren bestaan. Opdrachtgever moet deze bezwaren bij het aangaan van de Overeenkomst ter kennis van Schrijver hebben gesteld en Schrijver moet deze hebben aanvaard. Het feit dat naamsvermelding in een bepaalde omstandigheid ongebruikelijk is, is geen overwegend bezwaar. Schrijver kan eisen dat haar naam niet wordt vermeld of dat gebruik wordt gemaakt van een pseudoniem.
9.9 Voor iedere inbreuk op de aan Schrijver toekomende persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 Aw, waaronder het recht op naamsvermelding, is Opdrachtgever een al dan niet aanvullende schadevergoeding verschuldigd ter grootte van de overeengekomen dan wel de gebruikelijke vergoeding (het hoogste bedrag van de twee), onverminderd het recht van Schrijver om in rechte de werkelijk geleden schade te vorderen.

10. Facturering en betaling

10.1 Betaling geschiedt binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij de factuur anders vermeldt.
10.2 Facturering kan (bij wijze van voorschot) geschieden vanaf het tot stand komen van de Overeenkomst.
10.3 Indien Opdrachtgever het Werk niet exploiteert, ontslaat dit Opdrachtgever niet van enige betalingsverplichting.
10.4 Opdrachtgever heeft niet het recht om enige betalingsverplichting op te schorten of te verrekenen.
10.5 Opdrachtgever is bij niet tijdige betaling wettelijke handelsrente verschuldigd berekend vanaf de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn.
10.6 Zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, komen volledig voor rekening van Opdrachtgever. Deze kosten worden gesteld op ten minste 15% van het factuurbedrag, met een minimum van € 250,00.
10.7 Ingeval van liquidatie, faillissement of (voorlopige) surseance van betaling van Opdrachtgever zijn de vorderingen van Schrijver onmiddellijk opeisbaar en heeft Schrijver het recht de Overeenkomst met Opdrachtgever onmiddellijk te beëindigen, zonder ter zake enige (schade)vergoeding aan Opdrachtgever verschuldigd te zijn.

11. Overmacht

11.1 Ingeval van overmacht aan de kant van Schrijver waardoor uitvoering van de Werkzaamheden op dat moment redelijkerwijs niet mogelijk is, zal deze dat onverwijld aan Opdrachtgever meedelen. Tijdens de periode van overmacht worden de verplichtingen van Schrijver opgeschort. Als hervatting van de Overeenkomst vanwege overmacht gedurende drie maanden niet mogelijk is, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst te ontbinden door een schriftelijke verklaring. In dat geval is Opdrachtgever verplicht om de reeds uitgevoerde Werkzaamheden van Schrijver af te nemen en hem dat gedeelte te betalen conform artikel 4 lid 1.

12. Aansprakelijkheid

12.1 Schrijver is, behoudens opzet of grove schuld van Schrijver, nimmer aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever, diens personeel en/of derden, van welke aard dan ook, voorvloeiend uit of verband houdend met een Overeenkomst.
12.2 Iedere mogelijke aansprakelijkheid van Schrijver is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de verzekering van Schrijver wordt uitbetaald.
12.3 Indien geen uitkering mocht plaatsvinden krachtens de in het voorgenoemde artikel bedoelde verzekering, om wat voor reden dan ook, of indien Schrijver niet is verzekerd, dan is de aansprakelijkheid van Schrijver beperkt tot maximaal het factuurbedrag dat in verband met de betreffende opdracht aan Opdrachtgever in rekening is gebracht en tijdig is voldaan, met een maximum aansprakelijkheid van € 2.000.
12.4 Opdrachtgever vrijwaart Schrijver voor en van alle aanspraken van derden, hoe genaamd ook, verband houdende met een tussen Schrijver en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst c.q. voortvloeiend uit de uitvoering van een dergelijke Overeenkomst.
12.5 Alle mogelijke vorderingsrechten, aanspraken en andere bevoegdheden van Opdrachtgever jegens Schrijver, hetzij uit hoofde van een tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst, hetzij uit hoofde van een onrechtmatige daad, hetzij op enige andere grond, vervallen zodra een periode van één (1) jaar is verstreken na de dag waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die rechten, aanspraken en/of bevoegdheden.
12.6 In geval van overmacht in de zin van artikel 11 heeft Opdrachtgever geen recht op enige (schade)vergoeding.

13. Klachten

13.1 Klachten over het geleverde Werk moeten zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na levering schriftelijk aan Schrijver worden gemeld. Schrijver heeft altijd het recht, wanneer zij de klacht(en) gegrond acht, binnen redelijke termijn alsnog goed Werk voor afgekeurd Werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade van Opdrachtgever zou leiden.

14. Geheimhouding

14.1 Schrijver zal alle gegevens afkomstig van Opdrachtgever geheim houden waarvan zij weet of redelijkerwijs kan aannemen dat deze vertrouwelijk zijn.

15. Rechts- en forumkeuze

15.1 Op deze AV en op alle Overeenkomsten, offertes en opdrachtbevestigingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
15.2 Alle geschillen die ontstaan tussen Schrijver en Opdrachtgever worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.
 


︎ info@hannahaukes.com | ︎ 0031(6)42216346 | ︎ newsletter | ︎ website: © Hannah Aukes 2023 | profile ︎: Geertje van Odijk | general conditions | privacy & cookies