ServicesOproep: laat je stem horen  


Welk verhaal dient volgens jou te worden verteld? Laat me weten waaraan je denkt. Ik kan je helpen. Een verhaal vertellen  is spannend. Maar als je iets waardevols te delen hebt: doe het. Wees dapper. De wereld heeft dapper nodig. 


︎  

Check mijn portfolio voor voorbeelden.

Call: let your voice be heard

What story do you think should be told? Let me know what you think. I can help you. Telling a story is exciting. But if you have something valuable to share, do it. Be brave. The world needs bravery.


︎

Check my portfolio for examples.


EssenceKern
Mijn werk heeft altijd met taal, verhaal en creatie te maken. Daarbij is een gemeenschappelijke deler van wat ik doe het vertolken van ervaringen, zowel fictie als non-fictie, zowel gesproken als geschreven, zowel die van anderen als die van mijzelf.

Missie
Een onderdeel van mijn werk is mensen begeleiden in hun expressie en ze in beweging brengen, naar waar het licht en opgewekt voelt. Ik geloof dat de vrijheid van je kunnen uiten op je eigen manier daarbij helpt. Wat we delen is dat we allemaal anders zijn. Ik denk dat de wereld ervan opknapt als mensen zich gehoord voelen, daarom staat luisteren ook centraal in mijn werk. En ik denk dat de wereld beter af is met verhalen, waarin je je kunt herkennen. 

Producten en diensten
In mijn portfolio zie je dat mijn plezier in taal, communicatie en expressie leidt tot diverse producten en diensten: boeken, memoires, verhalende artikelen, portretten, essays, columns, poëzie, trouwgeloftes, rapporten, reportages, filmproducties, (verhaal)coaching, voice-overs, interviews en gesprekken. Ik schrijf in opdracht ook over een thema, zoals ik bijvoorbeeld deed voor het boek PLAY
  
Stijl
Ik houd van nieuwe invalshoeken aandragen en denken voorbij het geijkte. Originaliteit, frisheid en kwaliteit kenmerken mijn stijl. Als je communiceert, heb je iets te vertellen. Daar hoort dan ook de verantwoordelijkheid bij die boodschap over te brengen en de ander te raken en te boeien. Mijn stijlkenmerken zijn daarop gericht.  

Compositie
Ik beschouw een verhaal als een muziekstuk; het wil iets uitdrukken en overbrengen aan een publiek. De inhoud is daarbij uiteraard van belang, maar misschien wel belangrijker is de compositie. Daarom let ik in de verhalen die ik maak nauwgezet op zaken als souplesse, vaart, spanning en muzikaliteit.

Vormgeving
Ook de fysieke vorm van een verhaal is in mijn werk essentieel: ik werk samen met ontwerpers die vorm en inhoud esthetisch weten te samen te brengen. Creatie gaat voor mij om het maken van een geheel waarin alle delen - alle details - ertoe doen en hun eigen rol vervullen. De optelsom is het resultaat.

Core
My work is always related to language, story and creation. A common denominator of what I do is interpreting experiences, both fiction and non-fiction, both spoken and written, both that of others and my own.

Mission
Part of my work is guiding people in their expression and moving them to where it feels light and cheerful. I believe that the freedom of being able to express yourself in your own way helps with that. What we share is that we are all different. I think the world improves when people feel heard, which is why listening is central to my work. And I think the world is better off with stories that you can identify with.

Products and services
In my portfolio you can see that my pleasure in language, communication and expression leads to various products and services: books, memoirs, narrative articles, portraits, essays, columns, poetry, wedding vows, reports, reportages, film productions, (story) coaching, voice -overs, interviews and conversations. I also write on commission on a theme, as I did for the book PLAY, for example.


Style
I like to propose new angles and think beyond the usual. Originality, freshness and quality characterize my style. When you communicate, you have something to say. This also includes the responsibility to convey that message and to touch and captivate the other person. My style features are aimed at that.


Composition
I see a story as a piece of music; it wants to express and convey something to an audience. The content is of course important, but the composition is maybe even more important. That is why in the stories that I make I pay close attention to matters such as flexibility, speed, tension and musicality.

Design
The physical form of a story is also essential in my work: I work with designers who are able to bring form and content together aesthetically. For me, creation is about making a whole in which all parts - all details - matter and fulfill their own role. The sum is the result.

Approach Wens
Hoe start het werkproces? Jij, opdrachtgever, hebt een bepaalde wens om iets dat voor jou belangrijk is goed te documenteren en daarbij een passende vorm te vinden. Het kan ook zijn dat je slechts behoefte hebt aan een verhelderend gesprek om je gedachten te ordenen.

Werkwijze
Soms heeft de opdrachtgever een duidelijk idee over wat hij wil of zelf al een stuk geschreven. In dat geval kan ik de redactie van je verhaal verzorgen. Maar vaak is er ook niet meer dan een vaag verlangen om iets onder woorden te brengen. In een startgesprek verkennen we je wensen, verdiepen we en scherpen we je idee aan, en lever ik vervolgens een offerte. Gaan we met elkaar aan het werk, komt er een proces van samenwerking op gang waarin we in co-creatie jouw wens in vervulling laten gaan. 

Intentie
Met behulp van verhalen kunnen we de vinger leggen op waar we naar verlangen; wat we willen, wat we bedoelen en wat we belangrijk vinden kunnen we communiceren. Dat zorgt in potentie voor verdieping, herkenning, opluchting, begrip, verbinding, schoonheid, vermaak, kennis en wijsheid, en vaak een opgeruimd gevoel. Tijdens het startgesprek definiëren we nader wat je vooral beoogt te bereiken. Dit doel en deze intentie nemen we mee in het proces. 

Specialiteit
Mijn specialiteit en rol in mijn werk is zeker niet alleen het schrijven zelf. Minstens zo belangrijk is tot de kern komen van wat wordt bedoeld, de onderste steen boven krijgen, het verrichten van onderzoek, het desgewenst aandragen van het concept en de compositie van het verhaal, jou als opdrachtgever bemoedigen, je positief kritisch ondersteunen in het creatieve proces, je vertrouwen schenken, je in contact brengen met creatieven als fotografen, vormgevers en vertalers om het project te vervolmaken.

Wish
How does the work process start? You, the client, have a particular desire to properly document something that is important to you and to find a suitable form. It may also be that you just need an enlightening conversation to organize your thoughts.

Method
Sometimes the client has a clear idea about what he wants or has already written a piece. In that case I can take care of the editing of your story. But often there is no more than a vague desire to put something into words. In an initial meeting, we explore your wishes, deepen and refine your idea, and then I provide a proposal. When we start working together, a process of collaboration starts in which we make your wish come true in co-creation.

Intention
With the help of stories we can put our finger on what we long for; we can communicate what we want, what we mean and what we consider important. This potentially provides deepening, recognition, relief, understanding, connection, beauty, entertainment, knowledge and wisdom, and often a ‘tidy’ feeling. During the initial meeting, we define in more detail what you mainly aim to achieve. We include this goal and intention in the process.

Specialty
My specialty and role in my work is certainly not just the writing itself. It is at least as important to get to the core of what is meant, to get to the bottom of the matter, to conduct research, to propose the concept and composition of the story if desired, to encourage you as a client, to support you positively and critically in the creative process, put your trust in, put you in touch with creatives such as photographers, designers and translators to complete the project.

Results Afdronk
Ik zorg ervoor dat we het project
kwalitatief afronden en wel op zo’n manier dat je het idee dat je koesterde met vertrouwen de wereld kunt insturen en loslaten. Dat zorgt voor  tevredenheid en rust. Of zoals een opdrachtgever het noemde: afterglow.

Ervaring
Schrijven is voor mij een manier om de wereld te ordenen, begrijpelijk en invoelbaar te maken. Dat maakt het leven licht en boeiend. Die ervaring kan ik ook aan anderen leveren: mijn talenten zet ik in om mensen met zichzelf en met elkaar in contact te brengen, werelden te overbruggen en ervaringen te verdiepen.

Afterglow
I make sure that we complete the project qualitatively and in such a way that you can confidently send and let go of the idea you cherished. This ensures satisfaction and tranquility. Or as a client called it: afterglow.

Experience
For me, writing is a way of organizing the world, making it understandable and comprehensible. That makes life light and exciting. I can also provide that experience to others: I use my talents to bring people into contact with themselves and with each other, to bridge worlds and deepen experiences.
 


︎ info@hannahaukes.com | ︎ 0031(6)42216346 | ︎ newsletter | ︎ website: © Hannah Aukes 2022 | profile ︎: Geertje van Odijk | general conditions | privacy & cookies